Strona główna | Mapa serwisu | English version
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego
Strona

Joanny Strzelczyk-Jajczak

Aktualny PageRank strony awans-zawodowy.prv.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO

Podstawy prawne awansu
Podstawy prawne awansu

Podstawy prawne awansu

Strony internetowe nauczycieli


KN rozdział 3a
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami)

UWAGA!
Zmiana rozporządzenia
Dziennik Ustaw Nr 214 z 16 listopada 2007
Pozycja Nr 1580
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 14 listopada 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593)
Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Prawa nauczyciela -KPA

Art. 9. [Zasada informowania stron] Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych
i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony
i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.
Art. 16. [Decyzje ostateczne] § 2. Decyzje mogą być zaskarżane do sądu administracyjnego z powodu ich niezgodności z prawem, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych ustawach. ( w ciągu 7 dni do NSA)
Art. 24. [Wyłączenie pracownika] (dotyczy bezstronności członków komisji – nauczyciel może wnioskować o wyłączenie danego członka komisji, jeśli jest z nim spokrewniony lub pozostaje z nim w konflikcie)
Art. 32. [Działanie przez pełnomocnika] Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. [Pełnomocnik] § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych(…)
Art. 73. [Udostępnianie stronom akt sprawy] § 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów. § 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej
z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony

Prawa nauczyciela -KN
Art. 9b. 7. Organami wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3 oraz ust. 6, są odpowiednio:
(…)3) w stosunku do organu sprawującego nadzór pedagogiczny - właściwy minister (wniesienie odwołania)Joanna Strzelczyk Jajczak

Aktualny PageRank strony awans-zawodowy.prv.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO

 Wskaźnik PageRank
-->